Algemene voorwaarden cursussen workshops groeps en privé- lessen Opgehoor

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de wederpartij aan de cursus deelneemt. Cursus: cursus, training, workshop, privé-les, coaching, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Opgehoor: het bedrijf Opgehoor zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer 60760648 en de natuurlijke persoon die het bedrijf vertegenwoordigt De heer P.M. Welvaart.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opgehoor en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 2.1 Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3.1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4.1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden op voorhand uitgesloten.

 

3. Inschrijving en bevestiging cursus

3.1 Inschrijving voor de door Opgehoor te verzorgen cursussen kan door wederpartij plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.opgehoor.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail of post.
3.2 Op Gehoor bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Bij een telefonische aanmelding kan mondeling bevestigd worden. Ook op deze manier komt een bindende overeenkomst tot stand.
3.3 Door inschrijving ontstaat een overeenkomst voor de duur van één schooljaar. Tussentijdse beëindiging kan geschieden door schriftelijke opzegging tegen het einde van een maand, waarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht wordt genomen. Na opzegging is lesgeld verschuldigd tot aan de datum dat de opzegtermijn verstrijkt. Gedurende deze periode behoudt de leerling recht op lessen. Mocht tijdens de opzegtermijn worden besloten geen lessen meer te volgen dan zijn de betaalde lesgelden voor eigen risico. Opgehoor is in dat geval niet gehouden tot restitutie.

4. Prijzen van cursus
4.1 Bij inschrijving via een (elektronisch) inschrijfformulier, e-mail, post of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de bij de offerte uitgereikte prijslijst
4.2 In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal meegerekend, tenzij anders is vermeld.
4.3 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 4.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Opgehoor zal de wederpartij hiervan onverwijld op de hoogte stellen. En de wederpartij de mogelijkheid geven de aanmelding kosteloos te annuleren.
4.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

5. Betaling
5.1 Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Opgehoor aan de wederpartij een e-mail met betaalgegevens.
5.2 Betaling door de wederpartij dient te geschieden binnen de in de e-mail gestelde termijn door middel van storting op een door Opgehoor aangewezen bank- of girorekening. In overleg is een contante betaling bij aanvang van de cursus mogelijk. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.
5.3 Indien de wederpartij niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Opgehoor voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.
5.4 Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Opgehoor is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

6. Annulering cursus door de wederpartij/cursist
6.1 Annulering door de wederpartij/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is tot één week voor de afgesproken datum kosteloos mogelijk.
6.2 Bij annulering vanaf één week tot 48 uur voor de afgesproken datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
6.3 Bij annulering vanaf 48 uur voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. De wederpartij heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
6.4 Annulering door de wederpartij/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

 

7. Annulering door Opgehoor
7.1 Opgehoor behoudt zich het recht de cursus te annuleren. De door de wederpartij reeds betaalde cursusgelden of aanbetalingen worden gerestitueerd. Indien mogelijk biedt Opgehoor de wederpartij/cursist een alternatief aan. Indien de wederpartij/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld en/of de aanbetaling niet gerestitueerd.

 

8. Aansprakelijkheid
8.1 Op Gehoor is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Opgehoor of de annulering van de cursusovereenkomst door Opgehoor, tenzij aan Opgehoor of de door Opgehoor ingeschakelde personen, opzet of grove schuld kan worden verweten.
8.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 8.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

9. Intellectuele eigendom
9.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Opgehoor voorbehouden.
9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opgehoor is de wederpartij/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
9.3 Bij schending van bedoelde intellectuele eigendom komt Opgehoor een vergoeding toe van tenminste 3 maal de door Opgehoor gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Vervanging docent of trainer
10.1 Opgehoor is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

11. Toepasselijk recht
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Opgehoor en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze algemene voorwaarden kunt u ook downloaden als PDF